صفحه اصلی / سختی سنج ویکرز چیست

سختی سنج ویکرز چیست

تعریف سختی سنج ویکرز:

آزمایش سختی سنجی ویکرز توسط  Robert L.Smith و  George E.Sandland در شرکت  Vikers به عنوان روشی جایگزین برای سختی سنجی برینل ارائه شد که سختی مواد را اندازه گیری می کند. آزمایش ویکرز از دیگر روش های سختی سنج اسان تر است زیرا محاسبات مورد نیاز ان مستقل از ابعاد فرو رونده است و فرو رونده برای همه مواد فارغ از میزان سختی ان ها قابل استفاده است. مبانی اصلی سختی سنجی ویکرز، همانند دیگر روش های سختی سنجی فلزات، مشاهده توانایی فلز مورد ازمایش در برابر تغییر شکل پلاستیسیته توسط یک منبع استاندارد می باشد. آزمایش سختی سنجی ویکرز را می توان برای تمام فلزات استفاده کرد. روش سختی سنجی ویکرز دارای یکی از وسیع ترین مقیاس های سختی سنجی در مقایسه با دیگر روش های سختی سنجی می باشد. واحد سختی سنجی ارائه شده توسط ازمایش سختی سنجی به  عدد هرم ویکرز   Vickers Pyramid Number (HV) یا  سختی هرم الماس Diamond Pyramid Hardness (DPH) معروف است. عدد سختی را می توان به واحد پاسکال تبدیل کرد اما نباید ان را با فشار اشتباه گرفت که دارای واحد مشابه یعنی پاسکال است. عدد سختی فلزات را می توان از طریق بار موجود بر سطح فرو رفته و نه مساحت عمود بر نیرو تعیین کرد.

تصمیم گرفته شد که شکل فرورونده باید قادر به ایجاد تاثیری مشابه فارغ از ابعاد باشد و فرو رونده باید مقاومت بالایی در برابر تغییرشکل داشته باشد. یک الماس به شکل هرم با قاعده مربعی شکل، این شرایط را تامین می کند. بهترین ابعاد برای تاثیر برینل، 3/8 قطر توپ است. از انجا که دو مماس بر دایره در انتهای وتر  3/8d در 136 درجه با هم برخورد می کنند، تصمیم گرفته شد که این به عنوان زاویه فر رونده در صفحه افقی 22 درجه در هر سمت در نظر گرفته شود. زاویه به صورت تجربی تغییر می کند و دیده شد که مقدار سختی به دست امده از یک قطعه همگن، فارغ از بار اعمالی، ثابت باقی می ماند. بر همین اساس، بارها با بزرگی های متفاوت بر سطح صاف بسته به سختی ماده مورد ازمایش، اعمال میشود. عدد سختی ویکرز HV بر اساس نسبت F/A تعیین می شود که در ان F نیروی اعمال شده بر الماس برحسب کیلوگرم فورس می باشد و A مساحت فرو رفته بر حسب میلیمتر مربع می باشد. A را می توان با استفاده از فرمول زیر به دست اورد :

A=d*d/(2sin(136 degree/2))

.

 

.

error: حق کپی رایت محفوظ می باشد